Uncategorized

ซอฟต์สกิลสร้างได้ ด้วยค่ายไปเช้าเย็นกลับ

ซอฟต์สกิล สกิลสำหรับเด็กยุคใหม่ สร้างได้ด้วยค่ายไปเช้าเย็นกลับ

คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองหลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า Hard Skills และ Soft Skills กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แล้วก็มีกิจกรรมหรือค่ายมากมายที่เน้นทักษะในส่วนนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับหรือค่ายค้างคืนก็ตาม ซึ่งหลายๆ ค่ายหลายๆ กิจกรรมอาจจะเน้นในส่วนของฮาร์ดสกิลเป็นหลัก และจะมีซอฟต์สกิลเป็นส่วนน้อย แต่รู้หรือไม่ว่า ทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กๆ คือทักษะซอฟต์สกิล ที่เด็กๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงในทุกๆ วันที่เขาได้พบกับคนอื่นๆ 

ฮาร์ดสกิลกับซอฟต์สกิลแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับฮาร์ดสกิลนั้นเป็นทักษะด้านความรู้ อันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผ่านทางการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งเด็กๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ และการทำงาน ส่วนซอฟต์สกิลนั้นเป็นทักษะด้านความสามารถในการเข้าสังคมและทางด้านอารมณ์ จะเกี่ยวข้องในส่วนของการสื่อสารกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ไปจนถึงการมองโลกในแง่ดี 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ซอฟต์สกิลอะไรบ้างที่เด็กๆ ควรจะต้องมีติดตัวเอาไว้

  • Communication ทักษะในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพูดคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือผู้ใหญ่ก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องมีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
  • Leadership & Teamwork ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม เพราะทุกวันนี้ เด็กๆ ต่างต้องทำงานและใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ คนอื่นๆ ในการทำงานกลุ่มร่วมกัน การมีทักษะนี้จะช่วยให้เด็กๆ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีขึ้นและเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
  • Critical thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กๆ รู้จักที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานของตัวเองหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ตาม เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากที่สุดและให้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

ค่ายจาก SMART-i Camp จะสร้างซอฟต์สกิลให้กับเด็กๆ ได้อย่างไร

ต้องบอกว่าค่ายจาก SMART-i Camp มาพร้อมกับกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมซอฟต์สกิลให้กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับหรือค่ายค้างคืนก็ตาม ซึ่งค่ายไปเช้าเย็นกลับและค่ายค้างคืนจาก SMART-i Camp นั้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์สกิลในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับเด็กๆ เพิ่มทักษะการคิดแก้ไขปัญหา การมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการนำเสนอ ทักษะการทำงานเป็นทีม เพิ่ม Self-esteem เพื่อให้เด็กมีความภูมิใจในตัวเอง ไปจนถึง Growth mindset ที่จะทำให้เด็กๆ กล้าคิด กล้าทำ และไม่กลัวต่ออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น

สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่กำลังมองหาค่ายไปเช้าเย็นกลับหรือค่ายค้างคืนเพื่อเด็กๆ จะได้เสริมสร้างซอฟต์สกิลให้กับตัวเองได้อย่างดีนั้น ค่ายไปเช้าเย็นกลับของ SMART-i Camp มาพร้อมกับกิจกรรมที่จะให้เด็กได้รู้จักที่จะทำงานเป็นทีม สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เน้นการวางแผน และหาข้อมูล รวมไปถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ไปจนถึงการเปิดรับความคิดเห็นและทัศนคติจากเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้เด็กๆ ตกผลึกและได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างดีที่สุดจากค่ายไปเช้าเย็นกลับและค่ายค้างคืน นอกจากนี้แล้ว การเข้าร่วมค่ายไปเช้าเย็นกลับจาก SMART-i Camp นั้น เด็กๆ จะไปพบเพื่อนใหม่ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน รวมไปถึงจะได้รับชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์สุดสนุกกลับบ้านไปอีกด้วย