ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp
ออกแบบทุกกิจกรรมจากผลวิจัยระดับโลก
 

SMART-i Camp เป็นค่ายปิดเทอมประดุจโรงเรียนหลังที่สองของบุตรหลานที่มอบโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทั้งในด้านของ Hard Skill และ Soft Skill เพื่อเพิ่มศักยภาพในตนเอง เพราะทุกกิจกรรมในแคมป์ปิดเทอมของเรามีความโดดเด่นในเรื่องของการฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มพูนความฉลาดทางอารมณ์ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ ในการส่งเสริมการคิดนอกกรอบอย่างไร้ข้อจำกัด เปิดรับแนวคิดที่แตกต่างไปจากเดิม และรู้จักคุณค่าของตนเองจากภายในสู่ภายนอกอย่างเต็มที่ไปกับ Summer Camp Thailand

ลูกของคุณกำลังมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป ไม่รับฟังใครทั้งนั้น

1

กลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ

2

มีข้ออ้างให้กับตนเองเสมอ

3

ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

4

ขาดวินัยในตนเอง ทำอะไรไม่ต่อเนื่อง

5

โตแล้วแต่ว่ายังค้นหาตนเองไม่เจอ

5

ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp พร้อมช่วยให้ลูกของคุณ

กล้าเป็นตัวของตัวเอง มีความเชื่อมั่นมากขึ้น

1

รับรู้ศักยภาพจริงตัวเอง มีความมั่นคงทางใจ

2

มีความพยายาม มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ

3

มีอิสระทางความคิด กล้าคิดและกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ

4

สร้างนิสัยแห่งความสุขและมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน

5

SMART-i Camp พัฒนากิจกรรมและแคมป์ปิดเทอมจากผลการวิจัยระดับโลก
เพื่อส่งเสริมให้เด็กประถม-มัธยม อายุ 6-16 ปี
ได้พัฒนาทักษะ Soft Skill ที่จำเป็นในสังคมด้วย Summer Camp ในไทย

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกในช่วงปิดเทอม

เลือก Summer Camp Thailand ที่ตอบโจทย์ที่สุด เลือก SMART-i Camp

ค่ายปิดเทอมคุณภาพเลิศโดย SMART-i นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้

ผู้ปกครองหมดกังวลด้านความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมหรือการเข้าร่วม Summer Camp Thailand ของลูก ๆ ได้เลย เพราะ SMART-i เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่ได้นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ โดยได้ออกแบบกิจกรรมที่มีทั้งความสนุกและได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต

ซึ่งเราได้มีการจัด SMART-i Camp ขึ้น เพื่อเป็นค่ายปิดเทอมสำหรับเด็ก ๆ ทั้งประถมและมัธยมที่มีอายุ 6 – 16 ปี ให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากภายในห้องเรียน สำหรับการพัฒนาตัวเองและต่อยอดศักยภาพที่มีให้เพิ่มสูงขึ้นได้ในอนาคต

Summer Course ค่ายของเราจะช่วยเสริมสร้างความเป็นตัวเองให้เด็ก ๆ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง พร้อมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จ ได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ลองผิดลองถูก กล้าคิดกล้าทำ ด้วยอิสระทางความคิดแบบไม่ปิดกั้น และช่วยสร้างนิสัยในระยะยาวให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาและมุ่งสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

“ให้เด็ก ๆ ได้สนุกและเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต”

ด้วยหลักสูตรแคมป์ปิดเทอม 2024 จาก SMART-i Camp

SMART-i Model กระบวนการเรียนรู้ในแบบฉบับของ SMART-i

เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน การศึกษาของโลกก็ย่อมถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ 

  • ระบบการศึกษาและหลักสูตร ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
  • ครูในโรงเรียน ไม่สามารถปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้เรียนได้
  • เด็ก ๆ ไม่สามารถค้นพบความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้  

 

ดังนั้น SMART-i Camp ค่ายปิดเทอมหรือ Summer Course จาก SMART-i จึงมองว่าการเรียนการสอนสำหรับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จะไม่เหมือนเดิม จากเดิมที่ใช้ “ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง” จะกลายเป็นใช้ “ชุดทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน” โดยเฉพาะในเรื่องของ ‘ทักษะทางด้านการรู้จักตนเองและการเข้าใจอารมณ์’ ทำให้ได้มีการจัด Summer Camp ในไทยสำหรับเด็ก ๆ อย่าง SMART-i Camp ที่ตอบโจทย์กับสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

SMART-i มีความเชื่อเป็นอย่างมาก ว่ากระบวนการพัฒนาคนไม่ได้เริ่มจาก “การเรียน เขียน อ่าน” แต่เริ่มจากการ “รักตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ตนเอง เพื่อเลือกทิศทาง และกำหนดเป้าหมายที่ตนเองต้องการ” ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก “MINDSET” หรือการมีวิธีคิดที่ดี เพราะการที่เรามีวิธีคิดที่ถูกต้องนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำพาให้เราไปเจอสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน

Positive Psychology Camp

“ทำลายกรอบความคิดเดิม เพื่อก้าวผ่านความกลัว และสร้างกรอบความคิดใหม่”

หลักสูตรของ Summer Camp Thailand ที่พัฒนามาจากงานวิจัยของ Dr. Carol Dweck นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เชื่อว่ากรอบความคิดของคนเปลี่ยนได้ โดย Summer Camp ในไทยสำหรับเด็ก ๆ อย่าง SMART-i Camp มองว่า “ความล้มเหลว คือ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้” จึงได้มีหลักสูตรเพื่อให้เด็ก ๆ ที่เคยกลัวการทำผิดพลาด กลัวการทำผิด ไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ ได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจ ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และเข้าใจว่าความผิดพลาดคือการเรียนรู้นั่นเอง

“เสริมสร้างอุปนิสัย 7 อย่าง ที่ช่วยปรับทัศนคติ ปรับระบบความเชื่อ เปลี่ยนชีวิตอย่างถาวรจากภายใน”


หลักสูตร 7 Habits ในค่ายปิดเทอม SMART-i Camp เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักการที่เขียนโดย Stephen R. Covey นักจิตวิทยาชื่อดัง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดี 7 อย่างให้กับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมไปจนถึงการลับคมอุปนิสัยทั้งหมดให้เฉียบคมขึ้น ซึ่ง SMART-i ได้รับสิทธิจากบริษัท PacRim Group ผู้ถือลิขสิทธิ์ในเมืองไทยให้สามารถจัดทำหลักสูตร 7 Habits ในรูปแบบการศึกษานอกหลักสูตรเพื่อสร้างอุปนิสัยทั้ง 7 ด้วยกระบวนการค่ายเยาวชน อย่าง SMART-i Camp นั่นเอง

“เพิ่มความเพียรพยายาม และความสามารถที่จะกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง ไม่ว่าจะล้มเหลวกี่ครั้ง หรือพลาดพลั้งกี่หน”

ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp ได้มีหลักสูตร Grit ที่พัฒนามาจากการศึกษาของ Angela Duckworth ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กล่าวถึงการเรียนรู้ด้วย “Grit” ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานระหว่าง ใจรัก (Passion) กับ ความพากเพียร (Perseverance) ซึ่งในการเรียนรู้แบบนี้นั้นจะต้องใช้ระยะเวลาและความอดทนเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างเป็นระบบด้วยการสังเกตและวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน”

ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp มีหลักสูตร Critical Thinking โดยเห็นถึงความสำคัญของทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ ให้เด็ก ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เนื่องจากทักษะ Critical Thinking เป็นทักษะที่จะทำให้ทุกคน “ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุและผล” มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาความคิดในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่น ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

“เมื่อมี Self Compassion จะทำให้เรามีมุมมองที่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง ช่วยลดความเครียดและทำให้ชีวิตมีความสุข”

SMART-i Camp มีหลักสูตร Self Compassion ที่มุ่งเน้นให้เด็กรับมือกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว และเรียนรู้ที่จะรับมือกับความผิดหวัง ซึ่งทำให้เด็กได้เติบโตทั้งทางความคิดและความรู้สึก และที่สำคัญ Self Compassion ยังส่งเสริมให้เด็กสามารถสื่อสารกับพ่อแม่ได้ดียิ่งขึ้นและพร้อมก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้ด้วยความรักและความเชื่อมั่นที่มีต่อกัน

Life Skill Camp

“The forest is alive, the trees are breathing.”

“ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต”

หลักสูตรของ Nature Camp จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปกับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น เดินป่า สร้างฝาย ทำปุ๋ย EM และกิจกรรมรอบกองไฟ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสกับพื้นที่ปลอดภัยและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงได้มีโอกาสรับรู้ความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริง

“Walk through History.”

“ตามรอบประวัติศาสตร์ลพบุรี”

ค่ายปิดเทอมหลักสูตร Culture Camp จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยพร้อมกับความสนุกสนานของเกมตามล่าหาสมบัติปริศนาจากเมืองละโว้ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ภายใน Culture Camp ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลองเผชิญหน้ากับทักษะใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในบริบทที่เด็กจะเต็มไปด้วยความรู้สึกปลอดภัย ซึ่งจะทำให้เด็กได้พัฒนาเป็นผู้ที่เจริญแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ

“Learn valuable energy healing, sustainable”

“พลังงานมีค่ารู้รักษาให้ยั่งยืน”

หลักสูตรของ Future Camp จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้กับการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยจะพาไปทัศนศึกษาที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรม STEM สร้างรถพลังลม เพื่อทำให้เด็กได้ลองทำกิจกรรมใหม่ ๆ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานแบบจัดเต็ม นอกจากนี้ภายใน Future Camp ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสกับ Mindset ที่เป็นบวก ทำให้ส่งผลให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

“This is where we stand for.”

“ของดี…ลพบุรี”

หลักสูตร Signature Camp จะพาเด็ก ๆ ไปสัมผัสกับประสบการณ์แสนสนุกอย่างเช่นกิจกรรมรถไฟลอยน้ำ เรียนรู้วิถีชุมชน “ไทยเบิ้ง” และร่วมทำอาหาร “หมาล่าไทย” รวมถึงแนวทางการจัดค่ายของทาง SMART-i ที่ก่อให้เกิด Olypic ที่มุ่งเน้นกระบวนการ Gamification ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่รวมถึงวิถีชุมชนที่หาได้แค่ที่นี่เท่านั้น

Family Camp ฤดูแห่งรัก

“พร้อมเปิดรับความแตกต่าง เข้าใจลูก ๆ มากยิ่งขึ้น และสานสายสัมพันธ์ในครอบครัว”

ในยุคที่การเลี้ยงดูลูกเต็มไปด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีมากมายก็อาจจะทำให้เราเข้าใจกันไม่เท่าที่ควร จะดีกว่าไหมถ้าพ่อแม่ได้ลองมาทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกับลูกตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กับ Family Camp ที่ SMART-i ได้คิดค้นและออกมาแบบมาเพื่อกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัวและส่งเสริมให้พ่อแม่สามารถทำความเข้าใจลูกได้มากยิ่งขึ้น

Smart - i Camp cycle

จากแนวคิดพัฒนา MINDSET สู่การใช้ SMART-i CYCLE

ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ภายในค่ายปิดเทอม SMART-i Camp เพื่อพัฒนา MINDSET ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะรักตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ตนเอง เพื่อเลือกทิศทาง และกำหนดเป้าหมายที่เด็ก ๆ ต้องการ เราจึงได้มีการนำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ และได้ออกมาเป็น SMART-i CYCLE 

ค่ายปิดเทอมของ SMART-i Camp ได้นำ SMART-i CYCLE มาใช้ โดยจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้แก่

เริ่มต้นด้วยการกำหนดให้ Growth Mindset และ Self-Esteem เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการพัฒนา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าในตนเอง และเริ่มมีความคิดในเชิงบวก และเริ่มมองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

เมื่อเด็ก ๆ มีความคิดในเชิงบวก และรู้จักกับตัวเองมากขึ้นแล้ว เด็ก ๆ ก็จะเริ่มมีพฤติกรรมแบบ Grit หรือการมีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นไม่ย่อท้อ

สุดท้าย เมื่อเด็ก ๆ มีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่มากพอในการทำบางสิ่งบางอย่างก็จะสามารถ “สำเร็จเป้าหมายในทุกเรื่องที่ตนเองตั้งไว้ได้” นั่นเอง

ซึ่งในการเดินทาง 1 CYCLE ที่เด็กคนหนึ่งทำสำเร็จ
..…ก็เหมือนเขาได้ Level UP! ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น..…

โดยเมื่อเด็ก ๆ เดินทางครบ 1 CYCLE และ Level UP ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแล้ว Mindset เขาก็จะเริ่มถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้มีความพากเพียรในการลงมือทำ (Grit) และเกิดอุปนิสัยที่ถาวร (7 Habits) ขึ้น และส่งผลต่อเนื่องให้เด็กคนนี้ก็จะเกิดชุดประสบการณ์ที่มีคุณภาพต่อเรื่องนั้น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น นั่นจึงทำให้แคมป์ปิดเทอม SMART-i Camp ของเรา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้และเดินทางตาม SMART-i CYCLE ทำให้เกิดวงจรการเรียนรู้ในทางบวกขึ้นนั่นเอง

ซึ่งเด็กที่สามารถสร้างวงจรการเรียนรู้แบบบวกกับอีกคนหนึ่งที่มีวงจรการเรียนรู้แบบลบ แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกันอย่างมหาศาล แล้วหาก CYCLE นี้ถูกพัฒนาซ้ำไปซ้ำมา เด็กคนที่ได้เดินทางตามวงจรการเรียนรู้ในทางบวกก็ย่อมเดินทางไปสู่ทุกความสำเร็จที่มุ่งหวังในชีวิตได้อย่างไม่ยากนัก

SMART-i
“นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้”
เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรในค่ายปิดเทอม SMART-i Camp จากผลวิจัยระดับโลก

SMART-i Camp เปิดหลักสูตร Summer Course ให้เด็ก ๆ ได้เข้าไปเรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลัก ๆ แล้วค่ายโดย SMART-i จะแบ่งได้ดังต่อไปนี้

ค่าย SMART-i Camp อัดแน่นไปด้วย กิจกรรม ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง

ในส่วนของ Hard Skills นั้นเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ที่จะใช้ในการทำงานในสายอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นทักษะที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเป็นสิ่งที่ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการ 

ซึ่งค่ายปิดเทอม Summer Camp Thailand จาก SMART-i ของเรานั้นจะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ Hard Skills ที่มีความจำเป็นในอนาคต จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Hard Skills ให้กับเด็ก ๆ มากมาย 

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง Hard Skills ใน SMART-i Camp

กิจกรรมเสริมสร้าง Hard Skills

เหตุผลที่เด็ก ๆ ควรเสริมสร้าง Hard Skills ในด้านนี้

จุดเด่นของกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ

ภาวะความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตและการทำงานของเด็ก ๆ ในอนาคต ซึ่ง SMART-i Camp เป็นค่ายปิดเทอมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อโอกาสในการเติบโตและพร้อมในการเรียน การทำงาน รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในอนาคต

✔ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ

✔ เพิ่มความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง

✔ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

กิจกรรมบทบาทสมมติ

เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องเจอ หลักความเป็นจริงที่ต้องรู้ และเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ภายใต้บทบาทสมมติที่ได้รับ โดยเลียนแบบสถานการณ์จริง เพื่อให้เขาจะสามารถนำประสบการณ์การตัดสินใจและการเรียนรู้นี้ไปใช้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ในอนาคต

✔ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจบทบาทและหลักความเป็นจริงที่ต้องเจอ 

✔ ช่วยเพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาในบทบาทต่าง ๆ

กิจกรรมฐานผจญภัย

เสริมสร้างความสนุกเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีสิ้นสุดด้วยกิจกรรมฐานผจญภัย ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพบเจอกับเหตุการณ์และโจทย์ของแต่ละฐานที่แตกต่างกัน ทำให้เขาได้มีการคิด วิเคราะห์ และกล้าที่จะลงมือทำเพื่อพิชิตฐานในแต่ละฐานให้สำเร็จ

✔ เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นตามฐานต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน

✔ เพิ่มความสนุกสนาน ท้าทาย ให้เด็ก ๆ ได้คิด วิเคราะห์ และทำงานเป็นทีม 

กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์

SMART-i Camp เป็นค่ายปิดเทอมที่มีกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออกไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการอย่างเต็มที่ เพื่อให้สมองซีกขวาของเขาเกิดการพัฒนาและเป็นแนวทางให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และรู้จักกับตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

✔ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

✔ เสริมสร้างให้เด็ก ๆ กล้าที่จะออกไอเดีย 

กิจกรรมส่งเสริมการตั้งเป้าหมาย

เนื่องจากการใช้ชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายนั้น ก็เหมือนการเดินทางที่ไร้จุดหมาย กิจกรรมนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ รู้จักกับการตั้งเป้าหมาย และการลงมือทำ เป็นการเสริมสร้างให้เขารู้จักกับความต้องการของตัวเอง และคุณค่าของการได้ลงมือทำเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

✔ ทำให้เด็ก ๆ รู้จักกับการตั้งเป้าหมาย 

✔ ช่วยให้รู้จักความต้องการของตัวเอง  

✔ ทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะลงมือทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

กิจกรรมเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล

เนื่องจากทุกคนล้วนมีความแตกต่าง และความแตกต่างนั้นล้วนมีข้อดี และข้อเสียให้ได้เรียนรู้ กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เขาสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงยังช่วยเสริมให้เด็กมีความเข้าใจในความต้องการและความคิดเห็นของผู้อื่นได้อีกด้วย

✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น  

✔ ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

✔ ช่วยให้มีการเปิดใจรับฟังความคิดและความต้องการของผู้อื่น

กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออก

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของเรามีกิจกรรมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะกล้าแสดงออก ทั้งในเรื่องของการสื่อสารและการเสนอความคิดเห็น ให้พวกเขามีความมั่นใจและยอมรับในตนเอง เพื่อเพิ่มความกล้าในแสดงออกมากยิ่งขึ้น เพราะความกล้าแสดงออกจะช่วยให้เด็ก ๆ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้น

✔ เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร การแสดงออกทั้งทางความคิดและด้านต่าง ๆ 

✔ ช่วยเพิ่มความกล้าและความเชื่อมั่นในตนเอง 

✔ ทำให้เด็ก ๆ ยอมรับตนเองได้มากขึ้น

กิจกรรมฝึกสติ

สติ เป็นสิ่งที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็ก ๆ นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น กิจกรรมนี้จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงเรื่องการฝึกฝนสติ เพื่อการแสดงออกทางความคิด สีหน้า ท่าทาง และการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้เขารู้จักกับการควบคุมอารมณ์ ควบคุมจิตใจ และควบคุมร่างกายให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

✔ ช่วยให้เด็ก ๆ มีสติในการจะลงมือทำสิ่งต่าง ๆ 

✔ ช่วยให้สามารถจัดการกับความคิดและการแสดงออกได้ดียิ่งขึ้น 

สำหรับการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ Soft Skills เป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เป็นทักษะเฉพาะตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางการคิด การตัดสินใจ การปรับตัว การตั้งเป้าหมาย การเข้าสังคม หรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น เนื่องจากทักษะ Soft Skills นั้นเป็นทักษะที่มีความละเอียดอ่อน จึงเป็นจุดแข็งของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอนาคตเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ ทักษะ Soft Skill เป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม ทาง SMART-i Camp จึงได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ การทำงานเป็นทีม ความสามารถในการปรับตัว และทักษะ Soft Skills ด้านอื่น ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างแข็งแกร่ง

ในอนาคตนั้นการเรียนการสอนจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ใช้ “ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง” จะกลายเป็นใช้ “ชุดทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน” โดยเฉพาะในเรื่องของ ‘ทักษะทางด้านการรู้จักตนเองและการเข้าใจอารมณ์’ นั่นจึงทำให้การฝึกฝนทักษะ Soft Skills ใน Summer Camp Thailand SMART-i Camp ของเราจึงเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง หากต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และเรียนรู้ทักษะเฉพาะบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคต

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตใน SMART-i Camp

กิจกรรมเสริมสร้าง Soft Skills 

เหตุผลที่เด็ก ๆ ควรเสริมสร้าง Soft Skills ในด้านนี้

จุดเด่นของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการรับความเปลี่ยนแปลง (Resilience)

ทุก ๆ ช่วยในการดำเนินชีวิต ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงที่ต้องพบเจอ กิจกรรมภายใน Summer Camp ในไทยนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะปรับตัว พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะลงมือทำ และลองผิดลองถูก เพื่อเรียนรู้และรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✔ ช่วยให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 

✔ ทำให้สามารถเข้าใจในความไม่แน่นอนของชีวิต

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการมีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)

เพราะเราเชื่อว่าความภูมิใจในตนเองเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่ง กิจกรรมนี้จะเป็นการเสริมสร้างให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พวกเขามีความภูมิใจในตัวเอง เสริมสร้างให้เขาได้มีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการยอมรับตัวตนของตนเอง และมีทัศนคติต่อตัวเองในเชิงบวก เพื่อที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองในอนาคตได้นั่นเอง

✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจตนเองและศักยภาพของตนเองตั้งแต่เด็ก

✔ ช่วยเสริมความมั่นใจในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ 

✔ ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)

สำหรับกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักที่จะมองว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพราะทุกครั้งที่ล้มเหลว เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาด และตัดสินใจในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

✔ ทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ไม่ยอมแพ้ล่วงหน้า
✔ เสริมสร้างให้ได้เห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น

✔ ช่วยเสริมมีความคิดในเชิงบวก 

✔ ทำให้เด็ก ๆ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเพียร (Grit)

การเสริมสร้างทักษะความเพียร จะเป็นการทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับการตั้งเป้าหมายที่พวกเขาต้องการจริง ๆ จากการรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองและค้นหาเหตุผลในการลงมือทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการลงมือทำ ไม่ย่อท้อแม้มีอุปสรรคผ่านเข้ามานั่นเอง

✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ไม่ถอดใจกับอะไรง่าย ๆ

✔ ช่วยให้ไม่ยอมแพ้แม้จะล้มเหลว

✔ ทำให้ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความถนัด

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอุปนิสัยสู่ความสำเร็จ (7 Habits)

SMART-i Camp เป็นค่ายปิดเทอมที่มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอุปนิสัยสู่ความสำเร็จ (7 Habits) ที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้เขาสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย พร้อมอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

✔ เสริมสร้างให้เด็ก ๆ มีอุปนิสัยที่ดีได้ในระยะยาว

✔ ทำให้สามารถจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำก่อน-หลังได้ดี

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนการหยุด คิด พิจารณา และลงมือทำ

✔ ทำให้เด็ก ๆ รับผิดชอบในตนเองและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมากขึ้น

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในค่าย SMART-i Camp ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ที่จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น เป็นคนที่ทั้งเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถเป็นทั้งผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย เพื่อให้ในอนาคตเขาสามารถรับมือกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีนั่นเอง

✔ ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี

✔ เพิ่มทักษะการรับฟังความคิดเห็นและไม่ตัดสินผู้อื่น

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการปรับตัว (Adaptability)

พร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม กับการเรียนรู้ทักษะการปรับตัวในแคมป์ปิดเทอม SMART-i Camp ที่จะทำให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และออกจาก Comfort Zone ได้ รวมถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับทั้งบุคคล สถานการณ์ หรือลักษณะงานที่ต้องเจอในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม 

✔ สร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ กล้าที่จะออกนอก Comfort Zone  

✔ ให้เด็ก ๆ รู้จักตนเองเพื่อพร้อมปรับตัวรับมือกับสิ่งใหม่ 

✔ เพิ่มประสบการณ์ให้เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ในอนาคต

SMART-i

นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้

เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง

ทำไมค่ายปิดเทอม SMART-i Camp จึงตอบโจทย์

จากที่เราได้เล่าถึงเหตุผลและความสำคัญในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ให้กับลูก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจเลือกเข้าร่วม SMART-i Camp ของเรา เราจึงจะมาบอกถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม SMART-i Camp ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อม ๆ กัน ถ้าพร้อมแล้ว ตาม SMART-i Camp ไปดูกันเลย

✔ ทำให้ลูก ๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

✔ ทำให้ลูก ๆ มี Mind Set หรือชุดความคิดที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

✔ ทำให้ลูก ๆ มีทัศนคติเชิงบวก มีใจที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

✔ ทำให้ลูก ๆ มีความอดทนและความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ

✔ ทำให้ลูก ๆ เข้ากับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น จากการรับฟังและเปิดใจ

✔ ทำให้ลูก ๆ กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น

✔ ทำให้ลูก ๆ กล้าลองผิดลองถูก กล้าทำอะไรใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด

✔ ทำให้ลูก ๆ มีอุปนิสัยที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เห็นถึงการพัฒนาและเห็นถึงการเติบโตทางความคิดของลูก

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเรียนรู้ในอนาคตได้

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงความคิดของลูก ๆ ได้มากยิ่งขึ้นจากการที่ลูกเปิดใจที่จะแสดงความคิดเห็น

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถสื่อสารและพูดคุยกับลูกได้มากยิ่งขึ้น จากการที่ลูกพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้จากแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ที่ลูกได้รับมาจากแคมป์ปิดเทอมอย่าง SMART-i Camp 

เรียกได้ว่า SMART-i Camp เป็น Summer Course สำหรับเด็ก ๆ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในบรรยากาศที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดนั่นเอง!

เลือกรูปแบบการเรียนรู้
เลือกเวลาการเรียนรู้
เลือกสถานที่เรียนรู้
ที่เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของลูกคุณ

ค่าย SMART-i Camp การศึกษาทางเลือกคุณภาพดีในแบบของคุณ 

เพราะคำว่า “ทางเลือกที่ดีที่สุด”อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญภายนอกห้องเรียนก็ล้วนสำคัญ

จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเลือกทำได้ทั้งคู่ได้พร้อม ๆ กัน?
“It’s better to choose the best of both worlds.”

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ดี และเพิ่มทักษะภายนอกห้องเรียนให้กับลูก ๆ ผ่านการเข้าร่วม ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp เพื่อหาหลักสูตรเจ๋ง ๆ ที่จะช่วยเสริมทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนให้กับเขาในช่วงวันหยุดไปกับเรา

ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp การศึกษาทางเลือกที่คุณเลือกได้
“เลือกรูปแบบการเรียนรู้” “เวลาการเรียนรู้” และ “สถานที่ที่เรียนรู้”
ที่เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของลูกของคุณ

…เลือก แคมป์ปิดเทอม Summer Camp ในไทย เลือก SMART-i Camp…

รีวิวค่ายจากผู้ปกครองและนักเรียน

คุณพร้อมหรือยัง

ที่จะเปิดประตู
สู่โลกแห่งประสบการณ์การเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ
มีนาคม - พฤษภาคม, 2566

ไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน @กรุงเทพฯ

ลำดับ

วันที่

สถานที่

หลักสูตร

1

29 มีนาคม - 9 เมษายน

ชั้น 3 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอย ทองหล่อ 25

2

19 - 30 เมษายน

ชั้น 3 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอย ทองหล่อ 25

ค่ายค้างคืน @ลพบุรี

ค่ายไป-กลับ

0 Years
of Experience
> 0
Alumni
0
World Class Curriculum
> 0
Schools Enrolled
> 0 %
Parent Satisfactions
> 0
Camps per year

คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองที่ต้องการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ทั้งในเรื่องของการจัดการกับ Mindset การทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ให้ลูก ๆ เปิดใจรับความคิดเห็นของส่วนร่วม และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ลงมือทำ ลองผิดลองถูก และเสริมสร้างความคิดใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องของจิตใจที่ อารมณ์ เพื่อเพิ่มจิตสำนึกต่อส่วนรวม และให้ลูก ๆ ได้รู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้สำเร็จ

“SMART i-CAMP” Summer Camp ในไทยจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณและลูก ๆ ของคุณได้อย่างแน่นอน!

เพราะแคมป์ปิดเทอม SMART i-CAMP เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่น่าสนใจภายนอกห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของค่ายวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ หรือค่ายแบบค้างคืน ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดการตัดสิน เปิดรับ และเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น ทั้งจากครูพี่เลี้ยง เพื่อน ๆ พี่ ๆ หรือน้อง ๆ ภายในค่าย ทำให้ภายในค่ายนั้นมีความอบอุ่น เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากความผิดพลาด ได้ลองผิดลองถูก และปราศจากการแข่งขันใด ๆ

ทำไม ค่ายปิดเทอม SMART i-CAMP จึงตอบโจทย์

จากที่เราได้เล่าถึงเหตุผลและความสำคัญในการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนในด้านต่าง ๆ ให้กับลูก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจเลือกเข้าร่วม SMART i-CAMP ของเรา เราจึงจะมาบอกถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วม SMART i-CAMP ให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อม ๆ กัน ถ้าพร้อมแล้ว ตาม SMART i-CAMP ไปดูกันเลย

สำหรับเด็ก ๆ 

สำหรับผู้ปกครอง

✔ ทำให้ลูก ๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

✔ ทำให้ลูก ๆ มี Mind Set หรือชุดความคิดที่ช่วยสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

✔ ทำให้ลูก ๆ มีทัศนคติเชิงบวก มีใจที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมมากยิ่งขึ้น

 

✔ ทำให้ลูก ๆ มีความอดทนและความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ

✔ ทำให้ลูก ๆ เข้ากับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น จากการรับฟังและเปิดใจ

✔ ทำให้ลูก ๆ กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น

✔ ทำให้ลูก ๆ กล้าลองผิดลองถูก กล้าทำอะไรใหม่ ๆ และเรียนรู้จากความผิดพลาด

✔ ทำให้ลูก ๆ มีอุปนิสัยที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เห็นถึงการพัฒนาและเห็นถึงการเติบโตทางความคิดของลูก

 

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเรียนรู้ในอนาคตได้

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงความคิดของลูก ๆ ได้มากยิ่งขึ้นจากการที่ลูกเปิดใจที่จะแสดงความคิดเห็น

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถสื่อสารและพูดคุยกับลูกได้มากยิ่งขึ้น จากการที่ลูกพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้จากแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ที่ลูกได้รับมาจากแคมป์ปิดเทอม อย่าง SMART i-CAMP 

เรียกได้ว่า SMART i-CAMP เป็น Summer Camp ในไทยสำหรับเด็ก ๆ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด ในบรรยากาศที่ดีที่สุด ด้วยหลักสูตรที่ดีที่สุดนั่นเอง!

เลือกรูปแบบการเรียนรู้
เลือกเวลาการเรียนรู้
เลือกสถานที่เรียนรู้
ที่เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของลูกคุณ

Course

Coming Soon

Workshop

Coming Soon

2

Course

Coming Soon

3

Workshop

Coming Soon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

เพราะคำว่า “ทางเลือกที่ดีที่สุด”อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลือกเพียงแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียน หรือการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญภายนอกห้องเรียนก็ล้วนสำคัญ

จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถเลือกทำได้ทั้งคู่ได้พร้อมๆ กัน ?
“It’s better to choose the best of both worlds.”

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้ลูกได้เรียนรู้ในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ดี และเพิ่มทักษะภายนอกห้องเรียนให้กับลูก ๆ ผ่านการเข้าร่วม ค่ายปิดเทอม SMART i-CAMP เพื่อหาหลักสูตรเจ๋ง ๆ ที่จะช่วยเสริมทักษะในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนให้กับเขาในช่วงวันหยุดไปกับเรา

ค่ายปิดเทอม SMART-i Camp การศึกษาทางเลือกที่คุณเลือกได้
“เลือกรูปแบบการเรียนรู้” “เวลาการเรียนรู้” และ “สถานที่ที่เรียนรู้

ที่เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของลูกของคุณ

…เลือก แคมป์ปิดเทอม Summer Camp ในไทย เลือก SMART-i Camp…