ค่ายปิดเทอม Summer Camp แคมป์ปิดเทอม 

จากผลวิจัยระดับโลก

จัดกิจกรรม 3 หลักสูตร​

ลูกคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือเปล่า ?

ลูกขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าตัดสินใจ ทำอะไรต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดเวลา

1

ลูกหัวดี แต่ไม่สนใจการเรียน ทำให้ผลการเรียนไม่ดี

2

ลูกไม่ตั้งใจเรื่องเรียน แต่เรื่องเล่นเต็มที่

3

ลูกติดเกมส์ ติดมือถือ ไม่ออกไปเล่นนอกบ้าน

4

ลูกทำอะไรไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนความตั้งใจบ่อย

5

คงจะดีนะที่ลูกๆเรา

กล้าเป็นตัวเอง และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น

1

ลูกรับรู้ศักยภาพตนเอง และมีความมั่นคงในใจ

2

ลูกมีความพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจไม่ย่อท้อ

3

ลูกมีอิสระทางความคิด กล้าคิดและกล้าทำอะไรใหม่ๆ

4

สามารถสร้างนิสัยแห่งความสุข และสำเร็จอย่างยั่งยืน

5

หลักสูตรค่าย 2021 

คลิกภาพเพื่ออ่าน

จิตปัญญา : การเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง

จิตปัญญา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเอง อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อม ต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและ มีคุณค่า ด้วยเหตุนี้ จิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภายในตน การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม

Read More

โดยที่การ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานอย่างลึกซึ้ง โดยจิตตปัญญาศึกษา เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติ ส่วนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเป้าหมาย โดยเป็นการขยายจิตสำนึกโดยผ่านกระบวนการเปลี่ยน มุมมองของเรื่องราวต่าง ๆ ในการสัมผัสได้ถึงความรู้สึกใต้จิตสำนึก เพื่อพัฒนามนุษย์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ นี้ จัดเป็นการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 ที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อโยงจิตตปัญญาศึกษาสู่ Transformative Education เพื่อพัฒนามนุษย์

ปรัชญาSMART-i

คนเรา เรียนรู้ได้ดีที่สุดในตอนที่เขาอยากที่จะเรียนรู้สิ่งนั้น ในฐานะครูคนหนึ่ง เราได้จัดบริบทต่างๆในค่ายให้ส่งเสริมให้เด็กๆอยากเรียนรู้ที่สุด เราจัดทั้งบรรยากาศที่ทำให้เด็กๆรู้สึกปลอดภัยทั้งทางภายภาพและปลอดภัยทางจิตวิทยา บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้จากความผิดพลาด การลองผิดลองถูก และปราศจากการแข่งขันแบบเอาแพ้-เอาชนะ…

Read More

ท้ายที่สุด นอกจากเด็กๆได้เรียนรู้จากผู้สอนแล้ว เด็กๆยังได้เรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว รวมทั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในค่าย และที่สำคัญที่สุด คือ การเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ความต้องการของตนเองจุดเด่นและจุดพัฒนา เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวตนของตนเอง และจำนำพาไปสู่การน้อมใจพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ความสวยงามของการศึกษา เปรียบดั่งต้นไม้ ก็คือ เป็นต้นไม้ที่โตเต็มฟอร์ม สวยงามในแบบที่เค้าเป็น มันไม่สำคัญว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่หรือใบหญ้า พืชทุกพันธุ์ล้วนมีความงดงามในแบบฉบับของเค้า

การศึกษามีทั้งภายในและภายนอก การศึกษาภายในใจคือการรู้จักว่าเราเป็นใคร การศึกษาภายนอกคือ การหาทางเพิ่มเติม ต่อยอดสิ่งที่เราเป็นให้เต็มตามศักยภาพ

SMART-i Model

เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน การศึกษาของโลกก็ย่อมถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ระบบการศึกษา หลักสูตร และครูในโรงเรียน “ปรับตัวตามไม่ทัน” ดังนั้น การเรียนการสอนสำหรับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จึงจะไม่เหมือนเดิม จากเดิมที่ใช้ “ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง” กลายเป็น “ชุดทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน” โดยเฉพาะ ‘ทักษะทางด้านการรู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์’
Read More

เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน การศึกษาของโลกก็ย่อมถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ระบบการศึกษา หลักสูตร และครูในโรงเรียน “ปรับตัวตามไม่ทัน” ดังนั้น การเรียนการสอนสำหรับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จึงจะไม่เหมือนเดิม จากเดิมที่ใช้ “ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง” กลายเป็น “ชุดทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน” โดยเฉพาะ ‘ทักษะทางด้านการรู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์’

SMART-i มีความเชื่ออย่างมากว่า กระบวนการพัฒนาคนไม่ได้เริ่มจาก “การเรียน เขียน อ่าน” แต่เริ่มจากการ “รักตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ตนเอง เลือกทิศทาง และกำหนดเป้าหมาย” ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก “MINDSET” คือ มีวิธีคิดที่ถูกต้อง ก็จะนำพาไปเจอสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน

ในการนำ SMART-i CYCLE มาใช้ เรากำหนดให้ Growth Mindset และ Self-Esteem เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการ พัฒนา เมื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความคิดในเชิงบวกและเริ่มมองเห็นโอกาส ประกอบกับการมีพฤติกรรมแบบ Grit คือมีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่นานพอและมากพอ จนก่อเกิดให้เป็นอุปนิสัยที่ถาวร 7 Habits ในการทำบางสิ่งบางอย่างก็จะสามารถ “สำเร็จเป้าหมายในทุกเรื่องที่ตนเองตั้งไว้ได้”

เมื่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยน การศึกษาของโลกก็ย่อมถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ ระบบการศึกษา หลักสูตร และครูในโรงเรียน “ปรับตัวตามไม่ทัน” ดังนั้น การเรียนการสอนสำหรับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้จึงจะไม่เหมือนเดิม จากเดิมที่ใช้ “ระดับสติปัญญาเป็นตัวตั้ง” กลายเป็น “ชุดทักษะที่จำเป็นเป็นตัวตั้งแทน” โดยเฉพาะ ‘ทักษะทางด้านการรู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์’

SMART-i มีความเชื่ออย่างมากว่า กระบวนการพัฒนาคนไม่ได้เริ่มจาก “การเรียน เขียน อ่าน” แต่เริ่มจากการ “รักตนเอง รู้จักตนเอง เรียนรู้ตนเอง เลือกทิศทาง และกำหนดเป้าหมาย” ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก “MINDSET” คือ มีวิธีคิดที่ถูกต้อง ก็จะนำพาไปเจอสิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน

ในการนำ SMART-i CYCLE มาใช้…

เรากำหนดให้ Growth Mindset และ Self-Esteem เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการ พัฒนา เมื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความคิดในเชิงบวกและเริ่มมองเห็นโอกาส ประกอบกับการมีพฤติกรรมแบบ Grit คือมีความตั้งใจ เพียรพยายาม มุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่นานพอและมากพอ จนก่อเกิดให้เป็นอุปนิสัยที่ถาวร 7 Habits ในการทำบางสิ่งบางอย่างก็จะสามารถ “สำเร็จเป้าหมายในทุกเรื่องที่ตนเองตั้งไว้ได้”

ดังนั้น ในการเดินทาง 1 CYCLE ที่เด็กคนหนึ่งทำสำเร็จ เขาก็จะ Level UP! ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น…

Mindset ถูกเปลี่ยน มีความพากเพียรในการลงมือทำ (Grit) เกิดอุปนิสัยที่ถาวร (7 Habits) เด็กคนนี้ก็จะเกิดชุดประสบการณ์ที่มีคุณภาพต่อเรื่องนั้นๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่เด็กคนหนึ่งสร้างวงจรแบบบวก กับอีกคนหนึ่งแบบลบ แน่นอนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมแตกต่างกันอย่างมหาศาล แล้วหาก CYCLE นี้ถูกพัฒนาซ้ำไปซ้ำมา เด็กคนนี้ย่อมเดินทางไปสู่ทุกความสำเร็จที่มุ่งหวังในชีวิตได้อย่างไม่ยากนัก

ความสวยงามของการศึกษา เปรียบดั่งต้นไม้ ก็คือ เป็นต้นไม้ที่โตเต็มฟอร์ม สวยงามในแบบที่เด็กคนหนึ่งเป็น มันไม่สำคัญว่าเราเป็นต้นไม้ใหญ่หรือใบหญ้า พืชทุกพันธุ์ล้วนมีความงดงามในแบบฉบับของมัน

SMART-i

นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้

เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

เราเป็นองค์กรฐานความรู้ ที่นำเอางานวิจัยด้านการศึกษามาปรับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก และได้เรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลง

การศึกษาทางเลือก ในแบบของคุณ

คำว่า “ทางเลือก”

อาจไม่ได้หมายความว่าให้คุณเลือกแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป 

จะดีกว่าไหม

ถ้าคุณเลือกได้ทั้งคู่พร้อมๆ กัน

คือทั้งการเรียนในโรงเรียนชื่อดังวันธรรมดา

และหาหลักสูตรเจ๋ง ๆ เสริมในช่วงวันหยุด

“It’s better to choose the best of both worlds.”

รีวิวค่ายจากผู้ปกครองและนักเรียน

คุณพร้อมหรือยัง

ที่จะเปิดประตู
สู่โลกแห่งประสบการณ์การเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ
ธันวาคม 2564

ไปเช้า-เย็นกลับ 10 วัน @กรุงเทพฯ

ลำดับ

วันที่

สถานที่

หลักสูตร

1

29 มีนาคม - 9 เมษายน

ชั้น 3 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอย ทองหล่อ 25

2

19 - 30 เมษายน

ชั้น 3 อาคารมูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซอย ทองหล่อ 25

ค่ายค้างคืน @ลพบุรี

ลำดับ

วันที่

จำนวนวัน

หลักสูตร

1

11 - 15 ธันวาคม 2564

5 วัน 4 คืน

2

18 - 22 ธันวาคม 2564

5 วัน 4 คืน

0 Years
of Experience
> 0
Alumni
0
World Class Curriculum
> 0
Schools Enrolled
> 0 %
Parent Satisfactions
> 0
Camps per year

การศึกษาทางเลือก ที่คุณเลือกได้

เลือกรูปแบบการเรียนรู้
เลือกเวลาการเรียนรู้
เลือกสถานที่เรียนรู้
ที่เหมาะกับวิธีการเรียนรู้ของลูกคุณ

Course

Coming Soon

Workshop

Coming Soon

2

Course

Coming Soon

3

Workshop

Coming Soon

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา