Parents' Library

Smart - i Camp Logo

กิจกรรมสำหรับเด็ก
Life Skill จาก SMART i

กิจกรรมสำหรับเด็กหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอม Life Skill จาก SMART i ที่ทั้งสนุกสนานและช่วยเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยค่ายปิดเทอมหรือกิจกรรมสำหรับเด็กที่ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่ในโลกที่ทันสมัยและมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ

จากปัจจุบันที่ทักษะในชีวิตประจำวันและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าระดับสติปัญญา ทำให้การรู้จักตัวเอง เข้าใจศักยภาพของตัวเอง เข้าใจอารมณ์ และสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ จะต้องเรียนรู้ เพื่อการเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและมีความสุข

SMART i จึงได้ออกแบบ Life Skill ที่มี Workshop กิจกรรมสำหรับเด็กที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดของเด็ก ๆ ให้มีกระบวนการการเรียนรู้ที่ดี ทั้งความคิด จิตใจ และอารมณ์ภายในตนเอง ให้พวกเขามีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถแก้ไขปัญหา และปรับตัวได้ดีกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ภายใต้บรรยากาศการ Workshop ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ก็ยังอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนาน เรียนรู้ได้อย่างไม่มีเบื่อ พร้อมนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิต

“เพราะทุกกิจกรรมล้วนสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้”
..ให้ลูก ๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่..
ด้วยการทำ Workshop กิจกรรมสำหรับเด็กใน Life Skill จาก SMART i

รวม Life Skill จาก SMART i-CAMP

โดย Life Skill ในแต่ละรอบจาก SMART i นั้นจะมีกิจกรรมการ Workshop ที่แตกต่างกันให้เด็ก ๆ ที่เข้าร่วมสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายในบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และได้รับความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน

นั่นจึงทำให้ Life Skill จาก SMART i เป็น Camp ที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาดด้วยความหลากหลายของกิจกรรมที่สนุกสนาน ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วมาดูรายละเอียดของแต่ละ Camp กันเลย!

รวม Life Skill จาก SMART i-CAMP

สำหรับเด็ก ๆ อายุ 8-14 ปี ที่จะทำให้พวกเขาจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการ พัฒนาทักษะทั้งทางกายและทางใจ และเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองจากกิจกรรมเชิงจิตตปัญญาภายใน Life Skill ตลอด 3 วัน 3 คืน นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้เหตุผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และพบกับ Workshop สืบสานวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมช่วงปิดเทอมอีกมากมายเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานภายใน Life Skill “Walk through the History” ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี จาก SMART i 
Life Skill โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

Life Skill โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี

โดย Life Skill นี้จะจัดขึ้นที่ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 รอบด้วยกัน ได้แก่

กิจกรรม Workshop ใน Life Skill ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมสำหรับเด็กใน Life Skill  รายละเอียด สิ่งที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เริ่มต้น Life Skill ด้วยกิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย หลอมรวมเด็ก ๆ ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย  ✔ ทำให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ เปิดใจรับเพื่อนใหม่  ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน
Art&Craft กิจกรรมปั้นดินเหนียว ให้เด็ก ๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นของตัวเอง ✔ พัฒนาทักษะทางกายและทางสมอง ✔ กระตุ้นและเสริมสร้างจินตนาการ
Identify My Feeling กิจกรรมสำหรับเด็กในเชิงจิตตปัญญา ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะมากมายให้พวกเขาได้เรียนรู้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องพบเจอในอนาคต ✔ ส่งเสริม Self-Esteem ให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตัวเอง ✔ ทำให้เด็ก ๆ รู้และเท่าทันความรู้สึกของตนเอง ✔ ทำให้เด็ก ๆ มีความเข้มแข็ง สามารถรับมือกับความรู้สึกในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และทำความเข้าใจถึงเหตุและผลของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ วังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ✔ ฝึกให้เด็ก ๆ ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพบเจอกับสิ่งใหม่รอบตัว
Way of life กิจกรรมทำขนมไทยเป็นทีม เช่น ข้าวต้มมัด ขนมถ้วย และข้าวจี่ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้สืบสานวัฒนธรรม และได้เรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่างด้วยตนเอง  ✔ ส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้กล้าที่จะลงมือทำ ลองผิดลองถูก และภูมิใจกับผลลัพธ์ที่ได้พยายามลงมือทำด้วยตนเอง
A Night at The Movie กิจกรรมดูหนังกลางแปลงที่ให้มากกว่าแค่การดูหนัง เพราะเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านหนังหรือละครที่ได้รับชม ✔ ฝึกการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจเหตุผลและสาเหตุของเหตุการณ์ต่าง ๆ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงวิธีคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่จากตัวะครต่าง ๆ
Board game เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ไปกับ Board game สื่อการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ จะได้สนุกสนานผ่านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ✔ ฝึกการวางแผนและทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ✔ ทำให้เด็ก ๆ เปิดใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ✔ ทำให้เด็ก ๆ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ✔ เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม
STEM กิจกรรมช่วงปิดเทอมด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผสมผสานทั้ง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรมการใช้สีสันสร้างผลงานบนผืนผ้า ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และรู้จักถึงภูมิปัญญาในอดีต ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ STEM เพื่อนำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ✔ พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และการตั้งคำถาม
Farewell Party ปิดท้าย Life Skill ด้วยกิจกรรมแห่งความทรงจำ เพราะถึงค่ายจะจบ แต่ความทรงจำที่ดีและมิตรภาพที่ได้รับจากค่ายแห่งนี้จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับคำว่า “เพื่อนกันตลอดไป” ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมตลอดระยะเวลาในค่าย ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความทรงจำที่ดีที่ Life Skill แห่งนี้
กิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ อายุ 8-14 ปี ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติ ทั้งยังมีการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างมุมมอง กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แตกต่าง สอนให้เด็ก ๆ เข้าใจและรู้ถึงเหตุผลและปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยในเรื่องของกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา  นอกจากนี้เด็ก ๆ จะได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ สิรินธร จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาและรู้จักกับพันธ์ุไม้นานาชนิด และทำกิจกรรมมากมายภายใน Life Skill ได้อย่างเต็มที่ตลอด 3 วัน 3 คืน โดย Life Skill นี้จะจัดขึ้นที่ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 รอบด้วยกัน ได้แก่  Life Skill ป่ามีชีวิต ต้นไม้คือลมหายใจ
กิจกรรมสำหรับเด็กใน Life Skill  รายละเอียด สิ่งที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เริ่มต้น Life Skill ด้วยกิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย หลอมรวมเด็ก ๆ ให้พร้อมสู่การเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย  ✔ ทำให้เด็ก ๆ พร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ เปิดใจรับเพื่อนใหม่  ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน
ศิลปะจากธรรมชาติ กิจกรรมสำหรับเด็กใน Life Skill ด้วยการสร้างสรรค์ศิลปะจากธรรมชาติ รู้จักกับ Mandala ศิลปะจากดอกไม้และการใช้สีสันต่าง ๆ จากธรรมชาติรอบตัว ✔ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการใช้สมาธิ  ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตนเอง
ปลูกนิสัยดี SMART Plan “ตั้งเป้าหมาย” เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ กับภารกิจที่เด็กๆ จะได้รู้จักกับตนเอง ความต้องการของตนเอง และเหตุผลของความต้องการหรือเป้าหมายของตนเอง เพื่อให้สามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เพราะเมื่อเหตุผลชัด เป้าหมายก็จะชัดตามนั่นเอง ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับการตั้งเป้าหมาย จากเหตุผลที่แท้จริง ✔ เสริมสร้างให้เด็ก ๆ มีความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ✔ ส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ในอนาคต
Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ สิรินธร จังหวัดลพบุรี เพื่อศึกษาและรู้จักกับพันธ์ุไม้นานาชนิด ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับพืชพรรณใหม่ ๆ และความสวยงามของธรรมชาติ
Memory of Tree กิจกรรมช่วงปิดเทอมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักความหมายที่แท้จริงของ “การเกษตร”แบบบูรณาการ ว่าเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์มาสร้างกระบวนการและผลลัพธ์ที่แตกต่าง โดยจะให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะ STEM จากกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ภายใน Life Skill ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะ STEM เพื่อนำมาใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต ✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงเหตุและปัจจัยของสิ่งต่าง ๆ ✔ เสริมสร้างและพัฒนาวิธีคิดและวิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ ๆ  
Story ต้นไม้ผู้ให้ กิจกรรมฟังนิทาน Story ต้นไม้ผู้ให้ นิทานต้นไม้ที่แฝงด้วยแนสคิดต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้นำแงคิดและคติสอนใจเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
Lesson Learned กิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ “ขอบคุณ ขอโทษ และให้กำลังใจอย่างจริงใจ” เพื่อการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม ✔ ทำให้เด็ก ๆ เปิดใจและรู้จักที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น  ✔ เสริมสร้างให้เด็ก ๆ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
MAZE Runner กิจกรรมสำหรับเด็กใน Life Skill ที่เด็ก ๆ จะได้ร่วมกันถอดรหัสและ ไขปริศนาต่าง ๆ ในแต่ละด่าน เพื่อหาคำตอบและพิชิตกิจกรรมนี้ไปได้ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้นำทักษะที่ได้เรียนรู้อย่างการหาเหตุและผล มาใช้ในการหาคำตอบในแต่ละด่าน ✔ เสริมสร้างกระบวนการคิดให้เด็ก ๆ จากเหตุการณ์จริง ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม
Farewell Party ปิดท้าย Life Skill ด้วยกิจกรรมแห่งความทรงจำ เพราะถึงค่ายจะจบ แต่ความทรงจำที่ดีและมิตรภาพที่ได้รับจากค่ายแห่งนี้จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักกับคำว่า “เพื่อนกันตลอดไป” ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ทบทวนถึงการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีมตลอดระยะเวลาในค่าย ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพ ✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความทรงจำที่ดีที่ Life Skill แห่งนี้

ทำไมถึงต้องมาเข้าร่วม Life Skill และทำ Workshop กับ SMART i

Life Skill และการทำ Workshop จาก SMART i มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ มีทักษะในชีวิต และเสริมศักยภาพเฉพาะตัว ผ่านการทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ ซึ่ง Life Skill และ Workshop จาก SMART i ไม่ใช่แค่ช่วยส่งเสริมทักษะในชีวิตและเสริมศักยภาพเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยพัฒนาความคิด จิตใจ และอารมณ์ให้เด็ก ๆ มีกระบวนการทางการคิดและการตัดสินใจที่ดี เพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพื่อการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

นอกจากนี้กิจกรรมสำหรับเด็กภายใน Life Skill ของ SMART i ยังมุ่งเน้นที่จะทำลายกรอบความคิดเดิม ๆ ทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะเปิดใจ กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ และสามารถนำข้อผิดพลาด มาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

เหตุผลที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาดกิจกรรม Workshop ภายใน Life Skill ของ SMART i ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเราเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย เด็ก ๆ จะต้องร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อให้สามารถข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองและปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ฝึกทำงานร่วมกันกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นและยอมรับผู้อื่น พร้อมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริง

จากที่เราได้เล่าถึงเหตุผลที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาดกิจกรรมสำหรับเด็กหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอมจาก SMART i แล้ว เพื่อให้ผู้ปกครองไม่พลาดโอกาสที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพให้ตัวลูก ๆ และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เราจึงได้รวบจุดเด่นของ Life Skill จาก SMART i มาให้เป็นข้อ ๆ แล้ว ดังนี้

✔ เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กที่เปิดกว้างทางความคิด พร้อมให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพเต็มที่

✔ เป็นกิจกรรมที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ ณ สถานที่จริง ให้พวกเขาได้ลงมือทำและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

✔ เป็นกิจกรรมที่รวมทักษะที่น่าสนใจ ที่เรียนรู้ได้จากภายนอกห้องเรียนเท่านั้น!

✔ เป็นกิจกรรมที่มีมาตรฐานสถานที่ เพื่อให้อยู่ในบรรยากาศที่เสริมการเรียนรู้

✔ เป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

✔ เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมหลากหลาย ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย

✔ เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักมิตรภาพและได้รับความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลาใน Life Skill

เด็ก

ผู้ปกครอง

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ก้าวข้ามความกลัว และออกจาก Comfort Zone


✔ ทำให้เด็ก ๆ มีกระบวนการทางการคิดและการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ 


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตนเองและมีความคิดในเชิงบวกกับตัวเอง


✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้ากับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น


✔ ทำให้เด็ก ๆ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม


✔ ทำให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และแสดงความคิดเห็นหรือไอเดียต่าง ๆ 


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เห็นถึงการพัฒนาและเห็นถึงการเติบโตทางความคิดของลูก

 

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเรียนรู้ในอนาคตได้


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงความคิดของลูก ๆ ได้มากยิ่งขึ้นจากการที่ลูกมีกระบวนการทางการคิดและการตัดสินใจที่ดี 


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถสื่อสารและพูดคุยกับลูกได้มากยิ่งขึ้น จากการที่ลูกพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้จากแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ที่ลูกได้รับมาจากการทำ Workshop  กิจกรรมสำหรับเด็ก จาก SMART i 

Life Skill และ Workshop จาก SMART I

“กิจกรรมช่วงปิดเทอมที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพของเด็กยุคใหม่”

พร้อมมอบความสนุกสนาน แฝงทักษะ ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

ในการเข้าร่วม Life Skill และกิจกรรม Workshop จาก SMART i

SMART i มีเป้าหมายการจัดค่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ รวมไปจนถึงกระบวนการการคิดแบบจิตตปัญญา ทำให้พวกเขาได้รู้จักตัวเอง เข้าใจศักยภาพของตัวเอง เข้าใจอารมณ์ และสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

เราจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่อให้เด็กหนึ่งคนมีศักยภาพครบทั้ง 4 เสาหลัก ดังนี้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
1
พัฒนาการทางด้านอารมณ์
ทำให้เด็ก ๆ สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ดี
2
พัฒนาการทางด้านสังคม
ทำให้เด็ก ๆ มีบุคลิกที่ดี สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
3
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการเรื่องการรู้คิด มีการคิดแบบเป็นเหตุและผล รวมถึงสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
4

มาตรฐานที่เรามุ่งเน้น ภายใน Life Skill

เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในบรรยากาศที่ดี มีความปลอดภัย ด้วยการดูแลอย่างทั่วถึง SMART i จึงได้มีการจัดการกับมาตรฐานภายใน Life Skill หรือกิจกรรมสำหรับเด็กหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้ตอบโจทย์และครอบคลุมมากที่สุด ดังนี้

พัฒนาการทางด้านร่างกาย
มาตรฐานของ “การจัดการอาหาร”
มาตรฐานของ “การจัดการสถานที่”
มาตรฐานของ “รถรับ-ส่ง”

Life Skill กับบรรยากาศการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ

เพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ผ่านสิ่งรอบตัวและมีความสนุกสนานผ่านประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้พบเจอ เราจึงได้เลือกสรรสถานที่สำหรับการ Workshop ที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้จากธรรมชาติ ผ่านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจรอบตัวและกิจกรรมมากมายที่เราได้จัดขึ้นเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ

ซึ่งสถานที่ที่เราได้เลือกเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กนั้น คือ

“โสมาภารีสอร์ท”

ศูนย์สัมมนาขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลพบุรี ที่มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ทั้งกว้างใหญ่และมีโซนต่าง ๆ ในบรรยากาศที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างตัวตนที่ดีให้กับเด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

โดยสถานที่จัด Life Skill และ Workshop จาก SMART i อย่าง “โสมาภารีสอร์ท” นั้น มีบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ จาก 4 โซน 4 ความแตกต่าง ที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ ผจญภัยไปกับทุกฐาน และมีความสุขตลอดทั้งการ Workshop กับเรา

ZONE 1 | River Zone

เป็นโซนแห่งสายน้ำ พื้นที่ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศของสายน้ำจากธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณที่หลากหลาย สัตว์น้ำนานาพันธุ์ และสวนในมุ้ง รวมถึงได้มีการปลูกสมุนไพรและผักออแกนิกส์ เพาะไส้เดือนและจิ้งหรีดไว้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับเด็กและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ZONE 2 | Adventure Zone

เป็นโซนแห่งสายน้ำ พื้นที่ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศของสายน้ำจากธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณที่หลากหลาย สัตว์น้ำนานาพันธุ์ และสวนในมุ้ง รวมถึงได้มีการปลูกสมุนไพรและผักออแกนิกส์ เพาะไส้เดือนและจิ้งหรีดไว้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสำหรับเด็กและสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

ZONE 3 | Savannah Zone

โซนสำหรับกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่เป็นทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ กว่า 30 ไร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้จัดกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบกันได้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ มีความกล้าแสดงออก และเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่

ZONE 4 | Sufficiency Economy Zone

โซนจัดกิจกรรมภายในรีสอร์ท ที่รายล้อมไปด้วยทุ่งข้าวนาปีที่เหลืองอร่าม ที่ปลูกโดยพนักงานของทางรีสอร์ทเอง ให้เด็ก ๆ ได้ลองดำนาและเกี่ยวข้าวในช่วงหน้านา ซึ่งมีเพียง 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น! เป็นโซนที่มีฐานการผจญภัย สไลด์เดอร์โคลน และกิจกรรมการจับปลาในบ่อโคลน เรียกได้ว่ามีทั้งความสนุกสนานและแฝงด้วยการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติที่เด็ก ๆ ต้องลองมาสัมผัสด้วยตนเอง

บรรยากาศภายใน Life Skill และการทำ Workshop จาก SMART i ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ

เนื่องจากเราเป็นนักออกแบบการเรียนรู้ จึงต้องการที่จะให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่มีสิ้นสุด ในบรรยากาศภายในการทำกิจกรรมสำหรับเด็กที่จะทำให้พวกเข้าสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และไม่ต้องกังวลที่จะแสดงความคิดเห็น จึงได้จัดเตรียมและออกแบบบรรยากาศภายใน Camp ให้ตอบโจทย์และช่วยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จากที่เราได้เล่าถึงเหตุผลที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาดกิจกรรมสำหรับเด็กหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอมจาก SMART i แล้ว เพื่อให้ผู้ปกครองไม่พลาดโอกาสที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพให้ตัวลูก ๆ และส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน เราจึงได้รวบจุดเด่นของ Life Skill จาก SMART i มาให้เป็นข้อ ๆ แล้ว ดังนี้
✔ เป็นกิจกรรมสำหรับเด็กที่เปิดกว้างทางความคิด พร้อมให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพเต็มที่

✔ เป็นกิจกรรมที่จะพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ ณ สถานที่จริง ให้พวกเขาได้ลงมือทำและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

✔ เป็นกิจกรรมที่รวมทักษะที่น่าสนใจ ที่เรียนรู้ได้จากภายนอกห้องเรียนเท่านั้น!

✔ เป็นกิจกรรมที่มีมาตรฐานสถานที่ เพื่อให้อยู่ในบรรยากาศที่เสริมการเรียนรู้

✔ เป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

✔ เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมหลากหลาย ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย

✔ เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักมิตรภาพและได้รับความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลาใน Life Skill

เด็ก

ผู้ปกครอง

✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาศักยภาพภายในตนเอง


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากภายในห้องเรียน


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ก้าวข้ามความกลัว และออกจาก Comfort Zone


✔ ทำให้เด็ก ๆ มีกระบวนการทางการคิดและการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ เรียนรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ 


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตนเองและมีความคิดในเชิงบวกกับตัวเอง


✔ ทำให้เด็ก ๆ เข้ากับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น


✔ ทำให้เด็ก ๆ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิม


✔ ทำให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ และแสดงความคิดเห็นหรือไอเดียต่าง ๆ 


✔ ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เห็นถึงการพัฒนาและเห็นถึงการเติบโตทางความคิดของลูก

 

✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเรียนรู้ในอนาคตได้


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถทำความเข้าใจและเข้าถึงความคิดของลูก ๆ ได้มากยิ่งขึ้นจากการที่ลูกมีกระบวนการทางการคิดและการตัดสินใจที่ดี 


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถสื่อสารและพูดคุยกับลูกได้มากยิ่งขึ้น จากการที่ลูกพร้อมที่จะรับฟังและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 


✔ ทำให้คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้จากแนวคิดและทักษะต่าง ๆ ที่ลูกได้รับมาจากการทำ Workshop  กิจกรรมสำหรับเด็ก จาก SMART i 

…จะดีกว่าไหม…

ถ้าลูกของคุณได้ทำกิจกรรมช่วงปิดเทอมที่ทั้งช่วยเสริมศักยภาพและมีความสนุกสนาน
ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีที่สุด จาก SMART i ?

Life Skill และ Workshop ของ SMART i เป็นกิจกรรมที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการจัดบริบทของกิจกรรมต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ผ่านการร่วมกันทำกิจกรรมระหว่างครูพี่เลี้ยง เพื่อน ๆ พี่ ๆ หรือน้อง ๆ ภายในค่าย

ซึ่งเราได้สรุปข้อดีของบรรยากาศการเรียนรู้ภายใน Life Skill และ Workshop กิจกรรมสำหรับเด็กจาก SMART i มาให้ผู้ปกครองทุกท่านแล้ว ดังนี้

SMART i พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ๆ

“เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด”

ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นและส่งเสริม Soft Skill อย่างสร้างสรรค์ ผ่านการทำกิจกรรมสำหรับเด็กหรือกิจกรรมช่วงปิดเทอมได้แล้ววันนี้

…เข้าร่วม Life Skill และทำกิจกรรมสำหรับเด็กกับ SMART i…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

close
Start typing to see posts you are looking for.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)

รายการค่ายที่ลงทะเบียน

close