การเรียนรู้  (The Golden Moments)

เด็ก ๆ แต่ละคนมี Learning Style ที่ต่างกัน บางคนเรียนรู้ผ่านการมองเห็น บางคนเรียนรู้ผ่านการฟัง บางคนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เราจึงเรียนรู้ในความแตกต่าง เราจึงบรรจงออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสในการส่งเสริมตัวตนของเด็ก ๆ ที่มี Learning Style ที่หลากหลาย เพราะเราไม่รู้ว่า Golden Moment ของเด็ก ๆ จะเกิดขึ้นตอนไหน เพราะฉนั้นทุก ๆ วินาทีที่เด็ก ๆ อยู่ในค่าย จึงอาจเกิด Golden Moment ขึ้นได้ตลอดเวลา 

SEL : Social Emotional Learning

กระบวนการเรียนรู้แห่งปัจจุบันและอนาคต เป็นทักษะในการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย

  1. การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-Awareness) คือทักษะในการรับรู้ และระบุความคิด และอารมณ์ของตนเอง
  2. การรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ (Self-Management) คือทักษะในการควบคุม ความคิด และพฤติกรรม
  3. ความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านสังคม (Social Awareness) คือทักษะในการเข้าใจ และรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4. มีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship Skills) คือความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มได้
  5. ความสามารถในการรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน (Responsible Decision Making) คือทักษะในการสร้างทางเลือกและรับผิดชอบต่อทางเลือกนั้น ไม่ว่าผลที่ได้จะดีหรือไม่ก็ตาม

กิจกรรมในค่าย Growth Mindset

กระบวนการเรียนรู้ด้วย Growth Mindset คือ การยอมรับว่า ตอนนี้ “เรายังไม่รู้อะไร” แต่ “ต่อไป” เราจะรู้เรื่องนี้มากขึ้น

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน แต่ทุกๆกิจกรรมมีเป้าหมายเหมือนกันคือ การสร้าง Growth Mindset และสร้าง Self Esteem ให้กับเด็กๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย

พื้นที่ปลอดภัยทางความคิดของเด็กคือ ความรู้สึกปลอดภัยจากการถูกตัดสินจากครู เพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกตัดสินจากตนเอง

กิจกรรมถ่ายทำหนังสั้น

เด็กๆ จะได้ระดมความคิด แชร์ไอเดีย สร้างสรรค์โครงเรื่อง ฝึกซ้อมการแสดง จนถึงการถ่ายทำหนังสั้นด้วยเทคนิค Filming With Green Screen

กิจกรรม Dance Battle

กิจกรรมเข้าจังหวะถือเป็นกิจกรรมที่เด็กในวัยนี้ ให้ความสนใจมากที่สุด การร่วมใจกันเป็นหนึ่งฝึกซ้อมเต้นจากครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่เวทีแห่งการ Battle

กิจกรรม Adventure

ความท้าทายทางร่างกายและจิตใจที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้คนเราเติมโต (Growth) ก้าวข้ามตัวตนของตัวเองได้ ในวันผจญภัยเด็กๆ จะได้ต่อสู้กับความกลัวในใจตนเองเพื่อ Level UP!

ตารางค่าย 10 วัน แบบไปกลับ จัดที่กรุงเทพฯ 

ตารางค่าย 5 วัน 4 คืน จัดที่ลพบุรี 

*ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เนื้อหาที่เรียนรู้ในค่าย

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description