เพราะเรา...  ใส่ใจ

ใส่ใจ...ออกแบบหลักสูตร

การเรียนรู้เริ่มต้นที่ความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ที่ SMART-i เราส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดภัยแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นพื้นที่ที่เด็ก ๆ สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดการตัดสิน ส่งผลให้คณะคุณครูสามารถที่จะเห็นตัวตนของเด็ก ๆ ศึกษานิสัยใจคอ กระบวนการคิดการแก้ปัญหา ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสาร ปรับปรุง ดูแล กระบวนการคิดของเด็ก ๆ และสามารถแนะนำ เสนอ แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ กระบวนการเหล่านี้เรียกว่า Socratis Method ซึ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการถอดบทเรียนเป็นสำคัญ

ใส่ใจ...คัดสรรบุคลากร

แต่ละปีจะมีผู้คนที่มีใจรักในการพัฒนาเยาวชนกว่า 1,000 คน สมัครเข้ามาเพื่อรับการคัดสรรค์เป็นพี่ค่ายของ SMART-i Camp เพราะเราเข้าใจว่า พี่ค่ายเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการเอาใจใส่เด็ก ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่ายทั้งกลางวัน และกลางคืน เวลาตื่นและเวลาหลับ เราจึงคัดสรร พัฒนา และขัดเกลาผู้คนเหล่านั้น ให้มีจิตใจที่เมตตา เปิดกว้าง และยอมรับความแตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ พี่ค่ายแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในวัยเรียน และได้รับการพัฒนาผ่านจิตปัญญา (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง) ตลอดจนเรียนรู้เทคนิค ในการฟัง ตั้งคำถาม และถอดบทเรียน เพื่อส่งเสริม ความมีตัวตน ของน้อง ๆ ทำให้ค่ายของเรา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริง 

ใส่ใจ...ให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู

ทุก ๆ กิจกรรมถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่น่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเดินป่า ทัศนศึกษา และกิจกรรมภาคกลางคืน ทุก ๆ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างปลอดภัย ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ เราจึงคัดสรรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ที่จะนำพาเด็ก ๆ สู่การเรียนรู้และกลับออกมาอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นทีมผจญภัยบ้านผางามผู้มีประสบการณ์ด้านการผจญภัยมากกว่า 30 ปี ทีมบริการด้านสาธารณสุข ประกอบไปด้วยพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลตลอดระยะเวลาการอยู่ค่าย (24 ชั่วโมง) และทีม EMR (Emergency Medical Responder)  ที่ให้ความมั่นใจว่าเด็ก ๆ ได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ใส่ใจ...ปากท้อง

ใส่ใจ...แหล่งเรียนรู้

เราคัดสรรสถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเอื้อต่อการจัดหลักสูตร ห้องพักแบ่งแยกเพศหญิง-ชาย และแบ่งตามวัย โดยมีพี่ค่ายดูแลตลอด เราจัดห้องที่สะอาด เป็นสัดส่วน ห้องนอนและมีห้องน้ำในตัว

เราสอนหลักการ/นิสัยที่จำเป็นในโลกยุคใหม่

ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องฝึกฝน คือ การทำเข้าใจความรู้สึกของตนเอง คิดวิเคราะห์ แสดงตัวตนผ่านการเขียน การวาด การมีระเบียบวินัย การเข้าสังคม การเคารพผู้ใหญ่ ภาวะผู้นำ ระเบียบวินัย กล้าแสดงออก และการไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่ และทักษะอื่นๆที่เราสอดแทรกไปตลอดระยะเวลาในการเข้าค่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา