"สร้างคนต้อง...สร้างที่นิสัย" 

“การสร้างอุปนิสัย” ไม่สามารถทำแบบฉาบฉวย ไม่สามารถคาดหวังผลลัพธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วทันใจ ในทางกลับกัน มันต้องการการพัฒนาแบบลำดับขั้นตอน การฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวร ถ้าให้เปรียบเทียบก็คงไม่ต่างกับเรื่องราวของการสร้างกรุงโรมที่ไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียว การที่ลูกของเรามีนิสัยแบบนี้ ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากวันเดียวเช่นกัน ดังนั้น ผลลัพธ์จากการปลูกฝังอุปนิสัยใหม่ในค่าย ย่อมได้ผลอย่างยั่งยืนเมื่อพ่อแม่ช่วยปลูกฝังต่อที่บ้าน

SEL : Social Emotional Learning

กระบวนการเรียนรู้แห่งปัจจุบันและอนาคต เป็นทักษะในการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย

  1. การตระหนักรู้ในตัวเอง (Self-Awareness) คือทักษะในการรับรู้ และระบุความคิด และอารมณ์ของตนเอง
  2. การรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ (Self-Management) คือทักษะในการควบคุม ความคิด และพฤติกรรม
  3. ความเข้าใจและตระหนักรู้ด้านสังคม (Social Awareness) คือทักษะในการเข้าใจ และรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4. มีทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship Skills) คือความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มได้
  5. ความสามารถในการรับผิดชอบในการตัดสินใจของตน (Responsible Decision Making) คือทักษะในการสร้างทางเลือกและรับผิดชอบต่อทางเลือกนั้น ไม่ว่าผลที่ได้จะดีหรือไม่ก็ตาม

กิจกรรมในค่าย 7 Habits

กระบวนการเรียนรู้ด้วย 7 Habits คือ การพัฒนาเป็นลำดับขั้นตอน ฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นอุปนิสัยแบบถาวร

กิจกรรมถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้แต่ละอุปนิสัย ฉะนั้น กิจกรรมในค่าย 7 Habits จึงมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่กิจกรรมในเชิงกระบวนการภายใน ไปจนถึงการผจญภัยที่ท้าทาย

ตัวอย่างกิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรม High Element

กิจกรรมทดสอบสภาพจิตใจและร่างกาย การทำงานเชิงรุก ไม่ตั้งรับรอโชคชะตา แต่ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการแทน

กิจกรรม Cooking Challenge

กิจกรรมที่เน้นฝึกตั้งเป้าหมายในจิตใจก่อน จากนั้นขยายเป้าหมายออกเป็นแผนงาน ในกิจกรรมนี้เด็กๆ จะได้สนุกกับการปรุงอาหารแสนอร่อยด้วยฝีมือตนเอง

กิจกรรม Night Challenge

การไม่รู้ว่าในความมืดนั้นมีอะไร ทำให้คนเรากลัวไปล่วงหน้ากิจกรรมนี้เด็กๆ จะต้องเผชิญกับความมืดทั้งในความคิด และโลกจริง เพื่อก้าวข้ามความรู้สึกกลัว

กิจกรรม Forest Wanderer

เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ จะได้ฝึกใช้อุปนิสัยทั้ง 1-7 ในการผจญภัยในป่า การเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกับทีม การไว้ใจเพื่อน และการถอดบทเรียนที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตหลังจากจบค่ายไปแล้ว รวมทั้งการให้คำมั่นสัญญากับตนเองในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยบางอย่าง

ตารางค่าย 10 วัน ไปกลับ จัดที่กรุงเทพ 

ตารางค่าย 5 วัน 4 คืน จัดที่ลพบุรี  

*ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูแก๊ป ศิริภพ โสมาภา

SMART-i ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เนื้อหาที่เรียนรู้ในค่าย

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description

I Am Important

I Am Important

Description